Oddělení hudebních nauk

Součástí výchovně vzdělávacího procesu v ZUŠ je i hudební teorie (hudební nauka), ta je předpokladem studia v nástrojových oborech.

Na naší škole je studium hudební nauky rozděleno do pěti ročníků, kterým předchází přípravné studium (PS).

Učivo zahrnuje několik oblastí:

  • rytmické dovednosti (jednoduchým ostinátním rytmem doprovodit píseň nebo část skladby, rytmizovat text, zapsat jednoduchý rytmický úryvek, sluchová analýza rytmu)
  • intonační dovednosti (rozvoj tonálního cítění a hudebního sluchu, kultivace hlasových návyků, práce s dechem, čistý zpěv jednohlasé melodie, jednoduchý lidový dvojhlas a kánon, pomocí intonačních modelů melodizovat text, analýza intervalů a akordů)
  • poslechové činnosti ( seznámení s hudební formou písně a skladby, přehled nejvýznamnějších českých i světových hudebních skladatelů a jejich skladeb, poznávání hudebních nástrojů i podle barvy zvuku, seznámení s výrazovými prostředky hudby, poznávání hudebních žánrů)
  • hudebně pohybové činnosti (jednoduchými pohybovými prvky znázornit průběh melodie, zaznamenat rytmické a tempové změny, seznámení se základními tanečními kroky, na základě individuálních schopností a dovedností vytvářet pohybovou improvizaci)
  • praktické činnosti (hra na dětské rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře, na klasické nástroje, výroba dětských hudebních hraček)
  • všeobecné teoretické znalosti (čtení a psaní not, znalost klíčů, označení taktu, základní orientace v notovém zápise, čtení jednodušší partitury, znalost durových a mollových stupnic, základní pojednání o intervalech a akordech)

Všechny tyto složky se navzájem prolínají a žáci se s nimi seznamují na základě praktických činností, za pomoci hudebně pohybových her, kvízů, hudebních skládanek.

Žáci objevují svět hudby, učí se s hudbou žít, rozumět jí a prožívat.

Třídy hudební nauky jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Vyučující hudební nauky:

Třída HN PS, 1.A, 1.D, 2.A, IN  - Veronika Güttnerová 

Třída HN  1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A, 5.B, HNR - Stanislav Čermák 

Třída HN 3.C, 4.B, 5.C - Antonín Vacek

AKTUÁLNÍ ROZVRH PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Učitelé

Stanislav
Čermák


Hudební nauka

stanislav.cermak@zus-most.cz

Bc. Veronika
Güttnerová


Hudební nauka

veronika.guttnerova@zus-most.cz

Ing. Antonín
Vacek


Hudební nauka

zastupce@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349